कार्यक्रम तालिका

 • 05:00 am-05:05 am Opening Zingle
 • 05:05 am-05:20 am जीवन र अध्यात्म
 • 05:30 am-05:50 am ज्योतिष दर्पण
 • 06:00 am-06:30 am साझा खबर
 • 06:35 am-07:10 am माहाकाली खबर
 • 07:15 am-07:30 am बीबीसी
 • 07:35 am-08:00 am सूचना पाटी
 • 08:05 am-08:25 am कृषीका कुरा
 • 08:30 am-08:40 am माहाकाली न्युजलाईन्स
 • 08:45 am-09:25 am माहाकाली सम्बाद
 • 09:30 am-09:40 am महाकाली न्यूजलाइन्स
 • 09:45 am-10:25 am बिसौनी
 • 10:30 am-10:40 am माहाकाली न्युजलाईन्स
 • 10:45 am-11:25 am माहाकाली विशेष
 • 11:30 am-11:40 am माहाकाली डोट्याली न्युजलाईन्स
 • 11:45 am-12:25 pm Music & Fun
 • 12:30 pm-12:40 pm माहाकाली थारु न्युजलाईन्स
 • 12:45 pm-1:25 pm पौनेली
 • 1:30 pm-1:40 pm माहाकाली न्युजलाईन्स
 • 1:45 pm-2:25 pm हुक्का चिलिम रिपीट
 • 2:30 pm-2:40 pm माहाकाली न्युजलाईन्स
 • 2:45 pm-3:25 pm आधा संसार
 • 3:30 pm-4:00 pm माहाकाली खबर
 • 4:05 pm-4:25 pm परदेशी को सन्देश
 • 4:30 pm-4:40 pm माहाकाली न्युजलाईन्स
 • 4:45 pm-5:25 pm रोधी रमाईलो
 • 5:30 pm-5:40 pm माहाकाली न्युजलाईन्स
 • 6:05 pm-6:30 pm सूचना पाटी
 • 6:30 pm-7:00 pm नया नेपाल
 • 7:05 pm-7:20 pm माहाकाली सम्वाद रिपीट
 • 7:30 pm-8:00 pm माहाकाली खबर
 • 8:05 pm-8:40 pm हुक्का चिलिम
 • 8:45 pm-9:15 pm बीबीसी
 • 9:20 pm-9:40 pm ती दिन
 • 9:45 pm-9:55 pm सूचना पाटी
 • 10:00 pm-10:30 pm माहाकाली खबर
 • 10:35 pm-10:55 pm ओल्ड इज गोल्ड
 • 10:55 pm-11:00 pm समापन
  • 05:00 am - 05:05 am Opening Zingle
 • 05:05 am - 05:20 am जीवन र अध्यात्म
 • 05:30 am - 05:50 am ज्योतिष दर्पण
 • 06:00 am - 06:30 am साझा खबर
 • 06:35 am - 07:10 am माहाकाली खबर
 • 07:15 am - 07:30 am बीबीसी
 • 07:30 am - 08:00 am साहस
 • 08:05 am - 08:25 am सूचना पाटी
 • 08:30 am - 08:40 am माहाकाली न्युजलाईन्स
 • 08:45 am - 09:25 am माहाकाली सम्बाद
 • 09:30 am - 09:40 am महाकाली न्यूजलाइन्स
 • 09:45 am - 10:25 am बिसौनी
 • 10:30 am - 10:40 am माहाकाली न्युजलाईन्स
 • 10:45 am - 11:25 am हमार संस्कृती
 • 11:30 am - 11:40 am माहाकाली डोट्याली न्युजलाईन्स
 • 11:45 am - 12:25 pm Music & Fun
 • 12:30 pm - 12:40 pm माहाकाली थारु न्युजलाईन्स
 • 12:45 pm - 1:25 pm पौनेली
 • 1:30 pm - 1:40 pm माहाकाली न्युजलाईन्स
 • 1:45 pm - 2:25 pm हुक्का चिलिम रिपीट
 • 2:30 pm - 2:40 pm माहाकाली न्युजलाईन्स
 • 2:45 pm - 3:25 pm आधा संसार
 • 3:30 pm - 4:00 pm माहाकाली खबर
 • 4:00 pm - 4:30 pm गौरी गाउको सेरोफेरो
 • 4:30 pm - 4:40 pm माहाकाली न्युजलाईन्स
 • 4:45 pm - 5:25 pm रोधी रमाईलो
 • 5:30 pm - 5:40 pm माहाकाली न्युजलाईन्स
 • 6:05 pm - 6:30 pm सूचना पाटी
 • 6:30 pm - 6:40 pm माहाकाली न्युजलाईन्स
 • 6:40 pm - 7:00 pm स्कूल स्कूल रिपीट
 • 7:05 pm - 7:20 pm माहाकाली सम्वाद रिपीट
 • 7:30 pm - 8:00 pm माहाकाली खबर
 • 8:05 pm - 8:40 pm हुक्का चिलिम
 • 8:45 pm - 9:15 pm बीबीसी
 • 9:20 pm - 9:40 pm व्यक्ति व्यक्तित्व
 • 9:45 pm - 9:55 pm सूचना पाटी
 • 10:00 pm - 10:30 pm माहाकाली खबर
 • 10:35 pm - 10:55 pm ओल्ड इज गोल्ड
 • 10:55 pm - 11:00 pm समापन
  • 05:00 am-05:05 am Opening Zingle
  • 05:05 am-05:20 am जीवन र अध्यात्म
  • 05:30 am-05:50 am ज्योतिष दर्पण
  • 06:00 am-06:30 am साझा खबर
  • 06:35 am-07:10 am माहाकाली खबर
  • 07:15 am-07:30 am बीबीसी
  • 07:35 am-08:00 am सूचना पाटी
  • 08:05 am-08:25 am स्वस्थ जिवन
  • 08:30 am-08:40 am माहाकाली न्युजलाईन्स
  • 08:45 am-09:25 am माहाकाली सम्बाद
  • 09:30 am-09:40 am महाकाली न्यूजलाइन्स
  • 09:45 am-10:25 am बिसौनी
  • 10:30 am-10:40 am माहाकाली न्युजलाईन्स
  • 10:45 am-11:25 am हमार संस्कृती
  • 11:30 am-11:40 am माहाकाली डोट्याली न्युजलाईन्स
  • 11:45 am-12:25 pm Music & Fun
  • 12:30 pm-12:40 pm माहाकाली थारु न्युजलाईन्स
  • 12:45 pm-1:25 pm पौनेली
  • 1:30 pm-1:40 pm माहाकाली न्युजलाईन्स
  • 1:45 pm-2:25 pm हुक्का चिलिम रिपीट
  • 2:30 pm-2:40 pm माहाकाली न्युजलाईन्स
  • 2:45 pm-3:25 pm आधा संसार
  • 3:30 pm-4:00 pm माहाकाली खबर
  • 4:05 pm-4:25 pm परदेशी को सन्देश
  • 4:30 pm-4:40 pm माहाकाली न्युजलाईन्स
  • 4:45 pm-5:25 pm रोधी रमाईलो
  • 5:30 pm-5:40 pm माहाकाली न्युजलाईन्स
  • 6:05 pm-6:30 pm सूचना पाटी
  • 6:35 pm-7:00 pm साझेदारी
  • 7:05 pm-7:20 pm माहाकाली सम्वाद रिपीट
  • 7:30 pm-8:00 pm माहाकाली खबर
  • 8:05 pm-8:40 pm हुक्का चिलिम
  • 8:45 pm-9:15 pm बीबीसी
  • 9:20 pm-9:40 pm मुक्तक यात्रा
  • 9:45 pm-9:55 pm सूचना पाटी
  • 10:00 pm-10:30 pm माहाकाली खबर
  • 10:35 pm-10:55 pm ओल्ड इज गोल्ड
  • 10:55 pm-11:00 pm समापन
  • 05:00 am-05:05 am Opening Zingle
  • 05:05 am-05:20 am जीवन र अध्यात्म
  • 05:30 am-05:50 am ज्योतिष दर्पण
  • 06:00 am-06:30 am साझा खबर
  • 06:35 am-07:10 am माहाकाली खबर
  • 07:15 am-07:30 am बीबीसी
  • 07:35 am-08:00 am सूचना पाटी
  • 08:05 am-08:25 am हाम्रो नगरपालीका
  • 08:30 am-08:40 am माहाकाली न्युजलाईन्स
  • 08:45 am-09:25 am माहाकाली सम्बाद
  • 09:30 am-09:40 am महाकाली न्यूजलाइन्स
  • 09:45 am-10:25 am बिसौनी
  • 10:30 am-10:40 am माहाकाली न्युजलाईन्स
  • 10:45 am-11:25 am मैयक पहुरा
  • 11:30 am-11:40 am माहाकाली डोट्याली न्युजलाईन्स
  • 11:45 am-12:25 pm Music & Fun
  • 12:30 pm-12:40 pm माहाकाली थारु न्युजलाईन्स
  • 12:45 pm-1:25 pm पौनेली
  • 1:30 pm-1:40 pm माहाकाली न्युजलाईन्स
  • 1:45 pm-2:25 pm साझेदारी रिपीट
  • 2:30 pm-2:40 pm माहाकाली न्युजलाईन्स
  • 2:45 pm-3:25 pm हुक्का चिलिम रिपीट
  • 3:30 pm-4:00 pm माहाकाली खबर
  • 4:05 pm-4:25 pm परदेशी को सन्देश
  • 4:30 pm-4:40 pm माहाकाली न्युजलाईन्स
  • 4:45 pm-5:25 pm रोधी रमाईलो
  • 5:30 pm-5:40 pm माहाकाली न्युजलाईन्स
  • 6:05 pm-6:30 pm सूचना पाटी
  • 6:30 pm-6:40 pm माहाकाली न्युजलाईन्स
  • 6:40 pm-7:00 pm हाम्रो नगरपालीका रिपीट
  • 7:05 pm-7:20 pm माहाकाली सम्वाद रिपीट
  • 7:30 pm-8:00 pm माहाकाली खबर
  • 8:05 pm-8:40 pm हुक्का चिलिम
  • 8:45 pm-9:15 pm बीबीसी
  • 9:20 pm-9:40 pm ती दिन रिपीट
  • 9:45 pm-9:55 pm सूचना पाटी
  • 10:00 pm-10:30 pm माहाकाली खबर
  • 10:35 pm-10:55 pm ओल्ड इज गोल्ड
  • 10:55 pm-11:00 pm समापन
  • 05:00 am-05:05 am Opening Zingle
  • 05:05 am-05:20 am जीवन र अध्यात्म
  • 05:30 am-05:50 am ज्योतिष दर्पण
  • 06:00 am-06:30 am साझा खबर
  • 06:35 am-07:10 am माहाकाली खबर
  • 07:15 am-07:30 am बीबीसी
  • 07:35 am-08:00 am सूचना पाटी
  • 08:05 am-08:25 am अर्थ बजार
  • 08:30 am-08:40 am माहाकाली न्युजलाईन्स
  • 08:45 am-09:25 am माहाकाली सम्बाद
  • 09:30 am-09:40 am महाकाली न्यूजलाइन्स
  • 09:45 am-10:25 am बिसौनी
  • 10:30 am-10:40 am माहाकाली न्युजलाईन्स
  • 10:45 am-11:25 am लहु जुनी
  • 11:30 am-11:40 am माहाकाली डोट्याली न्युजलाईन्स
  • 11:45 am-12:25 pm Music & Fun
  • 12:30 pm-12:40 pm माहाकाली थारु न्युजलाईन्स
  • 12:45 pm-1:25 pm पौनेली
  • 1:30 pm-1:40 pm माहाकाली न्युजलाईन्स
  • 1:45 pm-2:25 pm हुक्का चिलिम रिपीट
  • 2:30 pm-2:40 pm माहाकाली न्युजलाईन्स
  • 2:45 pm-3:25 pm आधा संसार
  • 3:30 pm-4:00 pm माहाकाली खबर
  • 4:05 pm-4:25 pm परदेशी को सन्देश
  • 4:30 pm-4:40 pm माहाकाली न्युजलाईन्स
  • 4:45 pm-5:25 pm रोधी रमाईलो
  • 5:30 pm-5:40 pm माहाकाली न्युजलाईन्स
  • 6:05 pm-6:30 pm सूचना पाटी
  • 6:30 pm-6:40 pm माहाकाली न्युजलाईन्स
  • 6:40 pm-7:00 pm स्वस्थ जिवन रिपीट
  • 7:05 pm-7:20 pm माहाकाली सम्वाद रिपीट
  • 7:30 pm-8:00 pm माहाकाली खबर
  • 8:05 pm-8:40 pm हुक्का चिलिम
  • 8:45 pm-9:15 pm बीबीसी
  • 9:20 pm-9:40 pm व्यक्ति व्यक्तित्व रिपीट
  • 9:45 pm-9:55 pm सूचना पाटी
  • 10:00 pm-10:30 pm माहाकाली खबर
  • 10:35 pm-10:55 pm ओल्ड इज गोल्ड
  • 10:55 pm-11:00 pm समापन
  • 05:00 am-05:05 am Opening Zingle
  • 05:05 am-05:20 am जीवन र अध्यात्म
  • 05:30 am-05:50 am ज्योतिष दर्पण
  • 06:00 am-06:30 am साझा खबर
  • 06:35 am-07:10 am माहाकाली खबर
  • 07:15 am-07:30 am बीबीसी
  • 07:35 am-08:00 am सूचना पाटी
  • 08:05 am-08:25 am हाम्रो बन
  • 08:30 am-08:40 am माहाकाली न्युजलाईन्स
  • 08:45 am-09:25 am माहाकाली सम्बाद
  • 09:30 am-09:40 am महाकाली न्यूजलाइन्स
  • 09:45 am-10:25 am बिसौनी
  • 10:30 am-10:40 am माहाकाली न्युजलाईन्स
  • 10:45 am-11:25 am लहु जुनी
  • 11:30 am-11:40 am माहाकाली डोट्याली न्युजलाईन्स
  • 11:45 am-12:25 pm Music & Fun
  • 12:30 pm-12:40 pm माहाकाली थारु न्युजलाईन्स
  • 12:45 pm-1:25 pm पौनेली
  • 1:30 pm-1:40 pm माहाकाली न्युजलाईन्स
  • 1:45 pm-2:25 pm हुक्का चिलिम रिपीट
  • 2:30 pm-2:40 pm माहाकाली न्युजलाईन्स
  • 2:45 pm-3:25 pm कला संसार
  • 3:30 pm-4:00 pm माहाकाली खबर
  • 4:05 pm-4:25 pm परदेशी को सन्देश
  • 4:30 pm-4:40 pm माहाकाली न्युजलाईन्स
  • 4:45 pm-5:25 pm रोधी रमाईलो
  • 5:30 pm-5:40 pm माहाकाली न्युजलाईन्स
  • 6:05 pm-6:30 pm सूचना पाटी
  • 6:30 pm-6:40 pm माहाकाली न्युजलाईन्स
  • 6:40 pm-7:00 pm अर्थ बजार रिपीट
  • 7:05 pm-7:20 pm माहाकाली सम्वाद रिपीट
  • 7:30 pm-8:00 pm माहाकाली खबर
  • 8:05 pm-8:40 pm हुक्का चिलिम
  • 8:45 pm-9:15 pm बीबीसी
  • 9:20 pm-9:40 pm गुड फ्राइडे
  • 9:45 pm-9:55 pm सूचना पाटी
  • 10:00 pm-10:30 pm माहाकाली खबर
  • 10:35 pm-10:55 pm ओल्ड इज गोल्ड
  • 10:55 pm-11:00 pm समापन
  • 05:00 am-05:05 am Opening Zingle
  • 05:05 am-05:20 am जीवन र अध्यात्म
  • 05:30 am-05:50 am ज्योतिष दर्पण
  • 06:00 am-06:30 am साझा खबर
  • 06:35 am-07:10 am माहाकाली खबर
  • 07:15 am-07:30 am बीबीसी
  • 07:35 am-08:00 am सूचना पाटी
  • 08:05 am-08:25 am स्कूल स्कूल
  • 08:30 am-08:40 am माहाकाली न्युजलाईन्स
  • 08:45 am-09:25 am साहित्य संसार
  • 09:30 am-09:40 am महाकाली न्यूजलाइन्स
  • 09:45 am-10:25 am बिसौनी
  • 10:30 am-10:40 am माहाकाली न्युजलाईन्स
  • 11:00 am-11:30 am गौरी गाउको सेरोफेरो
  • 11:30 am-11:40 am माहाकाली डोट्याली न्युजलाईन्स
  • 11:45 am-12:25 pm Music & Fun
  • 12:30 pm-12:40 pm माहाकाली थारु न्युजलाईन्स
  • 12:45 pm-1:25 pm पौनेली
  • 1:30 pm-1:40 pm माहाकाली न्युजलाईन्स
  • 1:45 pm-2:25 pm हुक्का चिलिम रिपीट
  • 2:30 pm-2:40 pm माहाकाली न्युजलाईन्स
  • 2:45 pm-3:25 pm Quiz On Radio
  • 3:30 pm-4:00 pm माहाकाली खबर
  • 4:05 pm-4:25 pm परदेशी को सन्देश
  • 4:30 pm-4:40 pm माहाकाली न्युजलाईन्स
  • 4:45 pm-5:25 pm साथीसंग मनका कुरा
  • 5:30 pm-5:40 pm माहाकाली न्युजलाईन्स
  • 6:05 pm-6:30 pm सूचना पाटी
  • 6:30 pm-6:40 pm माहाकाली न्युजलाईन्स
  • 6:40 pm-7:00 pm कृषीका कुरा रिपीट
  • 7:05 pm-7:20 pm साहित्य संसार रिपीट
  • 7:30 pm-8:00 pm माहाकाली खबर
  • 8:05 pm-8:40 pm हुक्का चिलिम
  • 8:45 pm-9:15 pm बीबीसी
  • 9:20 pm-9:40 pm गजल मञ्जरी
  • 9:45 pm-9:55 pm सूचना पाटी
  • 10:00 pm-10:30 pm माहाकाली खबर
  • 10:35 pm-10:55 pm ओल्ड इज गोल्ड
  • 10:55 pm-11:00 pm समापन

  फेसबुक